Sobkovice - okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Sobkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Sobkovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • –  je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • – je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • – vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • – pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Sobkovice
  Sobkovice 1
  561 64 Sobkovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Sobkovice
  Sobkovice 1
  561 64 Sobkovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • pondělí – 18.00 – 20.00 hodin
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 465 641 350
  mobilní telefon: +420 725 091 231

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.sobkovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Sobkovice
  Sobkovice 1
  561 64 Sobkovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ou.sobkovice@worldonline.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-8750900207/0100

6. IČ

580953

7. DIČ

CZ580953, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Předpisy

10. Licenční smlouvy

11. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Comments are closed.